تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

جملات کوتاه و جالب
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

جملات کوتاه و جالب

 

 

 

Prayer is not conquering God’s reluctance but taking hold of God’s willingness.

دعا غلبه بر مخالفت خدا نیست بلکه دستیابی به رضایت اوست.

 

Prayer is not conquering God’s reluctance but taking hold of God’s willingness.

دعا غلبه بر مخالفت خدا نیست بلکه دستیابی به رضایت اوست.

Love is the highest gift of GOD.

عشق والا ترین هدیه خداوند است.

GOD heals, and doctor takes the fee!

خدا شفا می دهد و پزشک حق ویزیت می گیرد!

Man is certainly stark mad; he cannot make a worm, yet he makes gods by the dozens!

انسان واقعاً دیوانه است؛ یک کرم هم نمی تواند بسازد اما ده ها خدا می سازد.

Every happening great and small, is a parable whereby GOD speaks to us, and the art of life is to get the message.

هر اتفاقی که می افتد، چه کوچک چه بزرگ، وسیله ای است برای آنکه خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت پیام است.

The nearer the soul is to GOD, the less its disturbances since the point nearest the circle is subject to the least motion.

هر چه روح به خداوند نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است. زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره کمترین تکان را دارد.

GOD, often in his wisdom , sends his angels down to walk with us. We know them best as friends.

معمولاً خداوند فرشته هایش را پایین می فرستد تا با ما قدم بردارند.ما آنها را به صورت دوستانمان می شناسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیسی آنها

 

 

 

بى خبرى , خوش خبرى

No news is Best news

۝ شتر دیدى , ندیدى

You see nothing, You hear nothing

۝ عجله کار شیطان است

Haste is from the Devil

 

بى خبرى , خوش خبرى

No news is Best news

۝ شتر دیدى , ندیدى

You see nothing, You hear nothing

۝ عجله کار شیطان است

Haste is from the Devil

۝ فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

۝ کاچى به از هیچى

Somthing is better than nothing

۝ گذشتها گذشته

Let bygones be bygones

۝ مستى و راستى

There is truth in wine

۝ نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار

Out with the old,in with the new

۝ هر فرازى را نشیبى است

High places have their precipices

۝ هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد

Nothing venture , nothing have

۝ همه کاره و هیچکاره

Jack of all trades and master of none

۝ ارزان خرى , انبان خرى

Dont buy everything that is cheap

۝ آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک

Too many cooks spoil the broth

۝ انگار آسمون به زمین افتاده

It is not as if the sky is falling

۝ اندکى جمال به از بسیارى مال

Beauty opens locked doors

۝ آدم عجول کار را دوباره میکنه

Hasty work, Double work

۝ آدم دانا به نشتر نزند مشت

A wise man avoids edged tools

۝ آدم زنده زندگى مى خواد

Live and let live

۝ آدم ترسو هزار بار مى میره

Cowards die Many times Before Their Death

۝ کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من

you want a thing done,do it yourself

۝ آب رفته به جوى باز نمى گردد

What is done can not be undone

۝ آب از سرش گذشته

It is all up with him

۝ آب ریخته جمع شدنى نیست

Dont cry over the spilled milk

۝ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

we seek water in the sea

۝ آدم دانا به نشتر نزند مشت

A wise man avoids edged tools

۝ آدم زنده زندگى مى خواد

Live and let live

۝ آدم ترسو هزار بار مى میره

Cowards die Many times Before Their Death

۝ کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من

you want a thing done,do it yourself

۝ آب رفته به جوى باز نمى گردد

What is done can not be undone

۝ آب از سرش گذشته

It is all up with him

۝ آب ریخته جمع شدنى نیست

Dont cry over the spilled milk

۝ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

we seek water in the sea

دنیا این جوریه دیگه اگه گریه کنی میگن کم اوردی اگه بخندی میگن دیوونست اگه دل ببندی تنهات میزارن اگه عاشق بشی دلتو میشکنن با این حال باید لحظه ای را گریست دمی را خندید ساعتی را دل بست و عمری را عاشقانه زیست