تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

اگر......................
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:


اگر
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

تلاش سختHard work
H+A+R+D+W+O+R+K
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

*
دانش
Knowledge
K+N+O+W+L+E+D+G+E
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

*
عشق
Love
L+O+V+E
12+15+22+5=54%
*
خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟
!!!
پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟

پول Money
M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25=72%
*
رهبری
Leadership
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%
*
پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟

نگرش Attitude
1+20+20+9+20+21+4+5=100%
*
اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.
نگرش همه چیز را عوض میکند،
نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود

--

Tinypic