تک ستاره دنیا

لذت بیداری یلدا منم * تازه ترين ركن تمنا منم

کودکی
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
کودک نجوا کرد: - خدایا با من حرف بزن. مرغ دریایی آواز خواند.کودک نشنید ، سپس فریاد زد: - خدایا با من حرف بزن. رعد در آسمان پیچید.اما کودک گوش نداد.کودک نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:- خدایا بذار ببینمت. ستاره ای درخشید ، ولی کودک توجه نکرد. کودک فریاد زد: خدایا یه معجزه به من نشون بده. یک زندگی متولد شد ، اما کودک نفهمید. کودک با نا امیدی گریست. - خدایا با من در ارتباط باش.بذار بدونم اینجایی! بنابراین خدا پایین آمد و کودک را لمس کرد، ولی کودک پروانه را کنار زد و رفت.