می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت ؟

می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت ؟
گفت جایی که می ری مردمی داره که می شکننت ، نکنه غصه بخوری ، من همه جا باهاتم ، تو تنها نیستی .
تو وجودت عشق میذارم که بغض کنی ، اشک میدم که همراهیت کنه و مرگ میدم که بدونی دوباره بر می گردی پیشم !

/ 0 نظر / 39 بازدید