چند جمله با خدا

img4u.net

چند جمله باخدا

گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌کنم؟
گفتی: فانی قریب
 
من که نزدیکم)بقره/۱۸۶(
گفتم: تو همیشه نزدیکی؛ من دورم؟ کاش می‌شد بهت نزدیک شم؟
گفتی: و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو والأصال
 
هر صبح و عصر، پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدایآهسته یاد کن (اعراف/۲۰۵(
گفتم: این هم توفیق می‌خواهد!
گفتی: ألا تحبون ان یغفرالله لکم
 
دوستندارید خدا ببخشدتون؟! (نور/۲۲(
گفتم: معلومه که دوست دارم منو ببخشی؟
گفتی: و استغفروا ربکم ثمتوبوا الیه
 
پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه کنید (هود/۹۰(
گفتم: با این همه گناه؟ آخه چیکارمی‌تونم بکنم؟
گفتی: الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده
 
مگه نمی‌دونید خداست که توبه رو از بنده‌هاش قبول می‌کنه؟! (توبه/۱۰۴(
گفتم: دیگه روی توبه ندارم ...
گفتی: الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب
(ولی) خداعزیزه و دانا، او آمرزنده‌ی گناه هست و پذیرنده‌ی توبه (غافر/۲-۳)گفتم: با این همه گناه، برای کدومگناهم توبه کنم؟
گفتی: ان الله یغفر الذنوب جمیعا
خدا همه‌یگناه‌ها رو می‌بخشه (زمر/۵۳(
گفتم: یعنی بازم بیام؟ بازم منو می‌بخشی؟
گفتی: و من یغفر الذنوب الا الله
 
به جز خدا کیه که گناهان رو ببخشه؟ (آل عمران/۱۳۵(
گفتم: نمی‌دونم چرا همیشهدر مقابل این کلامت کم میارم! آتیشم می‌زنه؛ ذوبم می‌کنه؛ عاشق می‌شم! ؟ توبهمی‌کنم
گفتی: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین

/ 0 نظر / 9 بازدید