مقام معلم

Image Hosted by Free picture image hosting at Free-Picture-Host.com

مقام معلم

 

می توان در سایه آموختن

 

گنج عشقجاودان اندوختن

 

اول از استاد، یاد آموختیم

 

پس، سویدای سواد آموختیم

 

از پدر گر قالب تن یافتیم

 

از معلم جان روشن یافتیم

 

ای معلم چون کنم توصیف تو

 

چون خدا مشکل توان تعریف تو

 

ای تو کشتی نجات روح ما

 

ای به طوفان جهالت نوح ما

 

یک پدر بخشنده آب و گل است

 

یک پدر روشنگر جان و دل است

 

لیک اگر پرسی کدامین برترین

 

آنکه دین آموزد و علم یقین

شعر از استاد شهریار

/ 0 نظر / 11 بازدید