زندگی زیباست ...

زندگی زیباست ...

و هر روزش آغازی دوباره

برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته..

 

زندگی زیباست ...

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ...

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ گل رُز ....

www.darhami.com

و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی

با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش ...

بی سایه .. بی غم

 

 

 

 

www.darhami.com

و با اندکی پستی و بلندی ...

کسی چه می داند ؟

همیشه آنگونه که میخواهیم نیست ...

و هرچه میخواهیم به دست نمی آید ...

هجران ها هم حکمتی دارند ..

www.darhami.com

 

اما زندگی همچنان زیباست ..

 

www.darhami.com

 

می توان  خاطراتی خوب در ذهن حک کرد

و باقی را دور ریخت ....

یاد زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد

www.darhami.com

 

 

پاییز را هم می توان زیبا دید

نگو خزان است و زردی ..

اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند ..

همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان رامی سازند...

خش خش برگ ها هم زیباست

اگر بخواهیم..

 

www.darhami.com

 

www.darhami.com

 

مشکل همیشه هست . نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد

باید دید و نگرش عوض شود

نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را

برایمان به ارمغان می آورد

این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی

 

www.darhami.com

 

 

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم

همیشه یک راه پاسخگو نیست

جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم

شاید اینگونه پیروز شدیم ...

راه های حل مشکلات زیاد است و

همه کلیدی به دستمان خواهند داد

 

www.darhami.com

 

 

و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان

گسیخته نشود ...

 

www.darhami.com

 

 

 

 

بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم

و خالق ِ یکتا،  بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد

و نظاره گر و دست گیر ماست

تنهایمان نمیگذارد

چه در سختی

و چه شادی

 

و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد ..

 

www.darhami.com

 

 

و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم..

www.darhami.com

آری اینگونه است رسیدن به اوج ..

باید بخواهیم

نهراسیم

بتوانیم

ببینیم

تلاش کنیم

فردا را بخواهیم

 از گذشته به جز تجربیاتش ما بقی را دور ریزیم

 

 

 

www.darhami.com

 

آری

زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش

باز هم زیباست

رنگارنگ و شیرین

همچون ...

 

www.darhami.com

 

 

www.darhami.com

 

/ 0 نظر / 11 بازدید