می نویسم می نویسم از تو

می نویسم می نویسم از تو

 

تا تن کاغذ من جا دارد

 

با تو از حادثه ها خواهمگفت

 

گریه این گریه اگر بگذارد

 

گریه این گریه,اگر بگذارد

 

با تو از روز ازلخواهم گفت

 

فتح معراج غزل کافی نیست

 

با تو از اوج غزل خواهم گفت

مینویسم  همه ی هق هق تنهایی را

 

تا تو از هیچ به آرامش دریا برسی

 

تا تو در همهمههمراه سکوتم باشی

 

به حریم خلوت عشق تو تنها برسی

می نویسم می نویسم ازتو

 

تا تن کاغذ من جا دارد

 

با تو از حادثه ها خواهم گفت

 

گریه این گریه اگربگذارد

می نویسم همه ی با تو نبودن ها را

 

تا تو از خواب مرا به با توبودن ببری

 

تا تو تکیه گاه امن خستگی هام باشی

 

تا مرا باز به دیدار خود منببری


می نویسم می نویسم از تو

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید