هر لحظه دعا کردم تا اینکه تو بر گردی

img4u.net

هر لحظه دعا کردم تا اینکه تو بر گردی

یک عمر فدا کردم تا اینکه تو بر گردی

با یاد تو برم سر،در اوج پریشانی

خواهش ز خدا کردم تا اینکه تو بر گردی

تنها شدم و خود را در وادی هجران ها

از هر که جدا کردم تا اینکه تو بر گردی

ان لحظه ی اخر را دیدی که چه قسم دادی

من نیز وفا کردم تا اینکه تو بر گردی

می رفتی و نشنیدی پشت سرت اما من

صد بار صدا کردم تا اینکه تو بر گردی

/ 0 نظر / 12 بازدید